Kwaliteit

Wij vinden goede zorg erg belangrijk. We hechten daarom veel waarde aan de wensen en verwachtingen van cliënten, verwanten, onze eigen medewerkers en andere belanghebbenden en gaan daarover het gesprek aan. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren stellen we constant bij. Dit doen we met behulp van input uit bijvoorbeeld het cliënttevredenheidsonderzoek. Hieronder kunt u meer lezen.

Ieder jaar maken we onze kwaliteit inzichtelijk door een kwaliteitsrapport. We doen ons best om dit voor iedereen aantrekkelijk en leesbaar te maken.

Bekijk hier het volledige rapport, of bekijk hier de versie speciaal voor onze cliënten.

Samen maken

Het accent is verschoven van maken voor naar samen maken: wie ben jij, wat heb jij van ons nodig. Samen spreken wij af hoe we jou daarin gaan helpen. Uiteraard blijven de medewerkers bij het bieden van de dagelijkse ondersteuning letten op de gemaakte zorg- en dienstverleningsafspraken. Het ondersteuningsplan functioneert dan ook als een werkdocument en is een belangrijk middel om de begeleiding te ondersteunen. Minimaal één keer per jaar nemen wij samen met de cliënt de tijd om bewust stil te staan bij de invulling van de afgelopen periode: ben jij tevreden over de zorg- en dienstverlening, zijn wij onze afspraken nagekomen, is jouw zorgbehoefte nog hetzelfde of is het nodig dat wij deze en de gemaakte afspraken bijstellen?

Het individueel ondersteuningsplan

Dat iedere cliënt een eigen ondersteuningsplan heeft is niet nieuw. Waar de Parabool hard aan gewerkt heeft, is het ontwikkelen van een methodiek waarbij de cliënt een belangrijke rol heeft bij het maken van het plan. Én waarbij de persoonlijk begeleider de opdracht heeft om samen met de cliënt zijn of haar wensen en behoeften te vertalen naar duidelijke en concrete zorg- en dienstverleningsafspraken.

Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent is het belangrijk om dit te bespreken. Je kan bijvoorbeeld ontevreden zijn over het eten of je woning, maar ook over je begeleider. Probeer je gevoel van ontevredenheid te bespreken met de begeleiding. Je kunt ook een officiële klacht indienen. Hieronder vind je informatie over de klachtenregeling voor volwassenen en voor jongeren die niet onder de Jeugdwet vallen.

Een gesprek

Wanneer je ontevreden bent of een klacht hebt is het belangrijk om er iemand over praten, bijvoorbeeld met een begeleider of met de teamleider. Vaak helpt dat al en kan er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om jouw onvrede te verminderen of weg te nemen.

Vertrouwenspersoon zorg

Je kunt je onvrede of klacht ook bespreken met de vertrouwenspersoon zorg. Dat is Saskia Hoogerbrugge. Haar telefoonnummer is:06-21620722.Je kunt haar ook mailen: s.hoogerbrugge@hetlsr.nl

De vertrouwenspersoon zorg kan je bijvoorbeeld helpen bij het verwoorden van onvrede en klachten, het helder krijgen van het probleem, bij het bespreekbaar maken van de onvrede met je begeleider en kan je ondersteunen bij het vinden van een oplossing. De vertrouwenspersoon zorg neemt geen beslissingen voor jou en praat niet namens jou.

Ook kan de vertrouwenspersoon zorg ondersteunen bij het indienen van een klacht en de daaropvolgende klachtbehandeling.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Wanneer je vragen of klachten hebt over gedwongen zorg, dan heb je recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd). Deze cliëntvertrouwenspersoon komt op voor jouw belangen wanneer het gaat over onvrijwillige zorg, geeft je advies en ondersteuning. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd kan je helpen bij het indienen van de klacht, als je dat wil bij de klachtencommissie Wzd.

Voor de Parabool is de cliëntvertrouwenspersoon Wzd Jarma Maas. Telefoonnummer: 06-8264 6348. Je kan haar mailen: jarmamaas@zorgbelangcvp.nl . Voor Te Passe is de cliëntvertrouwenspersoon Wzd Marian Stevelink. Je kan haar mailen: m.stevelink@hetlsr.nl.
Annemieke, Jarma en Marian werken niet bij de Parabool

Meer informatie over Wzd, lees hier

Cliёntvertrouwenspersoon Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je ook gebruik maken van de cliёntvertrouwenspersoon van het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ heeft onpartijdige vertrouwenspersonen in dienst met wie je kan praten. Ook verwanten en voogden kunnen deze persoon benaderen.

Op de website www.akj.nl  lees je hierover meer. De vertrouwenspersoon bezoekt regelmatig de jeugdlocaties. Telefonisch contact opnemen doe je via het nummer 088 555 10 00.

Klacht indienen

Wanneer je het belangrijk vindt om een klacht in te dienen, kan je dit doen door een brief te sturen of een e-mail.
Een e-mail kun je sturen naar: klachten@deparabool.nl
Een brief kun je sturen naar:

De Parabool
t.a.v. de bestuurder
Postbus 2
7433 ZG Schalkhaar

Binnen vijf dagen ontvang je dan een antwoord waarin een voorstel staat hoe de klacht wordt behandeld.

Klachtbehandelaar Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ook de klachtbehandelaar is onafhankelijk, niet in dienst van de Parabool. De klachtbehandelaar doet zorgvuldig onderzoek naar de klacht. De klachtbehandelaar gaat met jou in gesprek over je klacht. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Je krijgt dit verslag nog een keer te zien zodat je het eventueel kunt aanvullen. Ook gaat de klachtbehandelaar gesprekken aan met medewerkers van de Parabool over hoe zij tegen de klacht aankijken. Naast de gesprekken kan de klachtbehandelaar ook inzage krijgen in schriftelijke stukken als die van belang zijn voor het onderzoek. De klachtbehandelaar schrijft op basis van alle gesprekken een rapport voor de directeur van de Parabool. Die neemt contact met je op om te vertellen wat er met je klacht gaat gebeuren. Aan de behandeling van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Geschillencommissie gehandicaptenzorg (Wlz en Wmo)

Wanneer je niet tevreden bent over de oplossing van de klacht, blijft er een geschil bestaan. Je kan dit geschil voorleggen aan de geschillencommissie gehandicaptenzorg. Dit is een onafhankelijke commissie die landelijk werkt. De Parabool is hierbij aangesloten.

Geschillencommissie gehandicaptenzorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 – 31 05 380

www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachtencommissie die klachten behandeld over jeugdhulp vanuit de Jeugdwet (JW) en Wet zorg en dwang (Wzd)

 

Klachten behandeld over jeugdhulp (JW)
De Parabool is voor deze klachten aangesloten bij de Klachtencommissie Zozijn. De bestuurder zorgt dat jouw klacht per omgaande bij de commissie wordt ingediend en brengt je hiervan op de hoogte.

Klachten behandeld over Wet zorg en dwang (Wzd)
De behandeling van klachten over onvrijwillige zorg wordt gedaan door de Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). zie https://www.kcoz.nl/home.

Meer informatie

Het Klachtenreglement,  het klachtenreglement Jeugdhulp van de Parabool en het Reglement geschillencommissie zijn te downloaden op de website van de Parabool.

Het Klachtenreglement van de Parabool en het Reglement geschillencommissie zijn te downloaden op de website.

Geschillen commissie regelement

Klachtenregeling volwassenen

Klachtenregeling jeugd

Het periodieke cliënttevredenheidsonderzoek

De Parabool hecht grote waarde aan de ervaringen van cliënten: hoe beleven zij de wijze waarop medewerkers van de Parabool hen bejegent, hen zorg- en ondersteuning biedt en de gemaakte afspraken nakomt. Voelen zij zich prettig, thuis en veilig binnen hun woonomgeving of de dagbestedingsplek. Om een goed en volledig beeld te krijgen van deze ervaringen en er van te leren, laat de Parabool eens in de drie jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijke, deskundige organisatie.

Het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) doet ieder jaar een onderzoek naar de cliënttevredenheid. Hier vind je het recente onderzoek.

Positief resultaat

De resultaten zijn positief, de bewoners en cliënten geven ons een gemiddeld eindcijfer van een 9! Een cijfer waar we blij mee zijn en waardoor blijkt dat we functioneren conform onze missie, visie en kernwaarden. Met als belangrijkste doel: het welzijn van onze cliënten.

Dat betekent niet dat we nu gewoon blijven doen wat we al deden, want we zijn wel altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter te doen. Natuurlijk zijn er ook suggesties voor verbeteringen gemeld, deze worden binnen de Parabool besproken en daar waar mogelijk omgezet in verbeteracties.

HKZ-certificaat

Stichting HKZ (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) heeft diverse certificatieschema’s ontwikkeld voor organisaties in de zorgsector. Zo ook voor de Gehandicaptenzorg. Wanneer het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie aan alle normen van een certificatieschema voldoet kan zij in aanmerking komen voor een HKZ-certificaat. De Parabool is al jaren in het bezit van het certificaat en wordt hier jaarlijks op getoetst door de certificerende instantie DNV.

Wat is onze motivatie dit certificaat vooralsnog te behouden?
Het hebben van een HKZ-certificaat is geen garantie voor de cliënt dat onze zorg- en dienstverlening altijd goed verloopt. Het blijf immers mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wel mag de cliënt het een en ander van ons verwachten waar onder: intensieve aandacht voor de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Zorgvuldig vertaald en in samenspraak met de cliënt omschreven in een individueel ondersteuningsplan. Daarnaast evalueren wij met regelmaat onze zorg en dienstverlening met de cliënt, binnen de teams maar ook met onze samenwerkingspartners.

De reden waarom wij waarde hechten aan een dergelijk keurmerk, is dat een groot aantal normeisen onze organisatie in haar functioneren professioneler heeft gemaakt. Én dat een externe onafhankelijke partij jaarlijks kritisch met ons mee kijkt.

 

Wat is onze motivatie om wel na te denken over een goed alternatief?
De landelijke ontwikkelingen binnen de zorgsector dwingen ons tot een andere kijk naar de eigen organisatie. Hoe kunnen wij met minder financiële middelen verantwoorde zorg aan onze cliënten blijven bieden? Kunnen wij door minder regels, minder administratieve handelingen en een efficiëntere bedrijfsprocesvoering tijdswinst behalen en de aandacht meer richten op directe zorg c.q. ondersteuning aan de cliënt en minder op het beheersen van het managementsysteem? De Parabool groeit toe naar een kwaliteitsmanagementsysteem dat  haar anders en beter past, dat zich flexibel beweegt wanneer ontwikkelingen daarom vragen. Daar zal zij zich de komende tijd op richten.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over het kwaliteitsbeleid van de Parabool kunt u contact opnemen met onze kwaliteitscoördinator, tel. 0570-627973 of per mail.

Mijn Cirkel

Wij hebben een cirkel ontwikkeld,  die de begeleider kan bespreken en invullen samen met een cliënt. Op een speelse, laagdrempelige manier kunnen hele belangrijke en wezenlijke dingen worden besproken.

Er is voor de cliënt ruimte om in te vullen wie je bent, wat je dromen zijn en welke mensen er belangrijk voor je zijn. Vervolgens zijn er allerlei stellingen die besproken worden: wat gaat goed en wat kan beter? Uiteraard kan alles uitgewerkt worden met een hoop creativiteit (plaatjes/foto’s/picto’s/enz). Aan het einde van het invullen ligt er een mooi overzicht aan dromen, wensen, ontwikkelpunten en punten om trots op te zijn. Om er voor te zorgen dat het daar niet bij blijft, zijn er eenvoudige verwerkingskaarten die er voor zorgen dat er wat gebeurt met de dromen en de verbeterpunten. Daar wordt ook de netwerkcirkel bij gepakt: wie kan jou daarbij ondersteunen.

Gezamenlijk Kwaliteitskader

De VGN heeft in het voorjaar van 2015 het initiatief genomen om het landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te vernieuwen. De Parabool is in 2016 als proeftuin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader. Inmiddels hebben we een aantal mooie werkwijzen ontwikkeld.
De VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland,  is een overkoepelend orgaan voor organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking. Eén van hun missies is er voor zorgen dat die organisaties hoge kwaliteit leveren.

Een gezamenlijk Kwaliteitskader is een gedeelde visie op zorg, vanuit cliëntperspectief. Daarnaast bevat een Kwaliteitskader gezamenlijke afspraken over kwaliteitsinformatie en afspraken over verantwoorden en verbeteren.

Onze Cirkel

Dit is een spel dat we hebben ontwikkeld voor teamreflectie. Het team neemt plaats rondom het speelbord. Per thema moeten er stellingen op de juiste plek neergelegd worden: gaat het goed of kan het beter? Een leuke manier om met elkaar in gesprek en discussie te komen over de kwaliteit binnen het team. Tijdens die gesprekken en discussies is de bedoelingscirkel leidend. Deze cirkel ligt naast het speelbord en helpt om de focus te houden op de essentie/bedoeling van ons werk.

Externe visitatie

Het is belangrijk dat zorgaanbieders kritische tegenspraak organiseren over hun kwaliteitsrapport door een externe visitatie (vakmensen, andere deskundigen).

Zo’n opzet past bij een nieuw kader waarin zorgorganisaties het voortouw nemen bij ‘zicht op kwaliteit’. In het kwaliteitsrapport wordt onderbouwd hoe de visitatie plaatsvindt. De bestuurder geeft zicht op de bevindingen van de externe visitatie en laat zien wat er met de inzichten gebeurt.

Kwaliteitsrapport

Gebaseerd op de uitkomsten van de cirkels en het onderzoek, maakt de zorgaanbieder jaarlijks een kort kwaliteitsrapport. Dit rapport geeft zicht op de kwaliteit. Bevindingen zijn gecombineerd met uitleg over de achtergrond en de verdere ontwikkeling. Het rapport geeft niet alleen overzicht, het komt ook tot beredeneerde keuzes over verbeteringen die nodig zijn.

Bekijk het kwaliteitsrapport